IVN Laarbeek Minimaliseren

Waterwerkgroep

De waterwerkgroep IVN Laarbeek houdt zich vanaf 2004 bezig met het inventariseren van de poelen en waterlopen in Laarbeek. Dit doen we door met grote schepnetten in de poel of waterloop te scheppen en te determineren wat er zich aan waterdiertjes (vissen, amfibieën en insecten) bevindt. Ook letten we op (bijzonderheden) in de plantengroei in en om het water. De werkgroep bestaat uit 7 IVN leden. Op zaterdagmiddag, eens in de 2 weken, komen we bij elkaar om een aantal poelen of waterlopen te inventariseren. Ieder jaar in februari maken wij een programma met alle data en de poelen die we dat jaar willen inventariseren. We beginnen hiermee rond half maart en gaan door tot eind september.

De monitoringsgegevens worden doorgegeven aan RAVON via telmee.nl. Bijzondere waarnemingen de afgelopen jaren waren de grote modderkruiper en Bittervoorn. Daarnaast is er contact over onze bevindingen met het waterschap en met eigenaren van de poel. Ook zijn deze gegevens beschikbaar voor de gemeente Laarbeek die ze vervolgens weer gebruikt voor diverse doeleinden zoals het rapport natuurmonitoring resultaten 2013 opgesteld door Ecologica. Onze relevante kennis vermeerderen we ieder jaar weer door gezamenlijke determinatie met behulp van gidsen van onze vangsten, die we overigens per definitie terug zetten. We leren dus vooral van elkaar. Uiteraard volgen we zoveel mogelijk lezingen en cursussen over water in zijn algemeenheid en soorten in het bijzonder door individuele specialisten en RAVON medewerkers. Tevens worden vakbladen over dit onderwerp uitgeplozen.

Vanaf 2012 is de waterwerkgroep IVN Laarbeek samen met de gemeente Laarbeek en het Laarbeeks Landschap gestart met een poelenproject. Het doel is om de poelen ( ongeveer 290) die zich in Laarbeek bevinden in een zodanige toestand te brengen of te houden dat er voor planten en dieren goede leefomstandigheden zijn en dat de poel er ook fraai uit blijft zien. Bij de juiste condities van de poel kan zich de biodiversiteit het beste ontwikkelen. Om de conditie van een poel goed te kunnen beoordelen zijn een aantal activiteiten noodzakelijk. Dit zijn:         

-Een inventarisatie op planten en dieren. Dit zegt iets over het biotoop;
-De conditie van de poel. Dit zegt iets over het onderhoud dat al dan niet nodig is;
-De plaats waar de poel ligt t.o.v. andere natuur elementen. Dit zegt iets over de bijdrage van de poel aan de omgeving. Draagt de poel bij als natuurlijke stapsteen voor plant en dier.

Waterwerkgroep IVN Laarbeek
https://www.ivn.nl/afdeling/laarbeek/doe-mee/werkgroep-water

spacer
dummy